16 februari 2017

Corporate collections as emerging heritage? Art market dynamics, corporate strategies, and public support for the art.

Op woensdag 8 februari presenteerde de VBCN op Art Rotterdam de eerste bevindingen van het UvA onderzoek naar het effect van bedrijfscollecties op de kunstmarkt.

De voorlopig belangrijkste conclusie van het onderzoek tot dusver is dat de kunstmarkt sinds 2010 meer is geslonken dan het totaalbudget van de VBCN leden en dat er vooral een duidelijke constante lijn is in de kwantitatieve impact van de bedrijfscollecties op de primaire kunstmarkt in Nederland. Daarnaast blijkt (uit Monika Kackovic's onderzoek) dat de kwalitatieve impact op de kunstmarkt (signaalfunctie en jonge kunstenaars) ook serieus genomen moet worden; bedrijfscollecties zijn early adaptors en kopen succesvolle kunstenaars op een vroeg moment in hun carrière aan. Beide factoren geven aan dat het fenomeen bedrijfscollecties een constante en belangrijke invloed heeft op de markt voor contemporaine kunst in NL - en dat de waarnemingen van galeristen dat zij het aandeel van bedrijfscollecties zien afnemen is gebaseerd op incidentele waarnemingen die niet stroken met waarnemingen uit ons onderzoek.

Het blijkt dat er een relatief stabiele situatie is in de uitgavenpatronen (van collecties die een groot budget hebben naar de kleinere collecties). Het aantal collecties dat aan kan kopen per jaar, blijft over de hele linie gelijk. Er is dus geen sprake is van een afnemend aantal bedrijfscollecties dat actief aankoopbeleid heeft, noch van een significante daling van het aankoopbudget bij alle collecties.

Bijgaande tabellen plus totaalbudgetten geven weer dat er een duidelijke constante is in de aankoopbudgetten van de VBCN leden als geheel genomen en dat het ook een consistent aantal bedrijfscollecties is dat over aankoopbudget beschikt. Voor zover meetbaar had gemiddeld 32 van de ondervraagde leden van de VBCN een aankoopbudget in de onderzochte jaren. Een consistent aantal leden heeft een aankoopbudget boven de 100k (dit valt te vergelijken met dat wat bijvoorbeeld Boijmans in ieder geval tot dit jaar kon besteden aan contemporaine kunst (€131k, Fonds Rotterdamse Kunst). Ook valt vast te stellen dat er (ondanks de afname van het totaalbudget) sprake is van een behoorlijk bedrag - meer dan het dubbele van het totale aankoopbudget van het Stedelijk Museum (1m €).

Dat totaalbudget van de VBCN-leden afgezet tegen de (niet controleerbare) schattingen van de NGA van de totale primaire kunstmarkt kom je zelfs uit op een groei ten opzichte van het totaal dat loopt van 2,7% in 2010 naar 3,2% in 2015. Aangezien de NGA schatting van de totale kunstmarkt (die slinkt: van 120 miljoen in 2010 naar 83 miljoen in 2014) wetenschappelijk niet gecontroleerd kan worden is vooralsnog slechts indicatief vast te stellen dat de verhouding van de uitgaven van bedrijfscollecties tot de primaire kunstmarkt in Nederland sinds 2010 tenminste gelijk is gebleven, zo niet licht is gegroeid.

Overige deelonderzoeken

Op basis van de resultaten tot nu toe valt er nog niets te concluderen over de binding van medewerkers met de organisatie of de bredere effecten op cultuurconsumptie. De onderzoekers staan op het punt te starten met de enquête waarin dat soort aspecten aan de orde zullen komen.

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam