30 maart 2017

OPEN CALL: curatorenprijs VBCN OPEN 2017 / 2018

Inschrijving: vanaf 3 april 2017
Deadline inzending: 30 september 2017
Aanvang tentoonstelling: december 2018

Met veel trots presenteert de VBCN de derde editie van de curatorenprijs VBCN OPEN. De VBCN zoekt inspirerende tentoonstellingsmakers om vernieuwende voorstellen in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. Bedrijven die aangesloten zijn bij de vereniging stellen hun kunstcollecties hiervoor open. Met de curatorenprijs wil de VBCN tentoonstellingsmakers stimuleren en een platform bieden.

Museum Singer Laren opent in 2018 een tentoonstelling van werk uit de kunstcollecties van de VBCN leden. Deze tentoonstelling zal een kunsthistorisch overzicht geven van 75 jaar Nederlandse kunst uit bedrijfscollecties. Daarbij worden er spannende dwarsverbanden getoond tussen de diverse collecties en geeft de tentoonstelling inzicht in de actuele en maatschappelijke positie van bedrijfscollecties in het culturele veld.
De VBCN OPEN curatorenprijs wordt gekoppeld aan deze tentoonstelling en zal tegelijkertijd te zien zijn in een aparte ruimte.
Zowel de overzichtstentoonstelling als de derde editie van VBCN OPEN loopt van december 2018 t/m april 2019.

Een belangrijke doelstelling van VBCN OPEN is curatoren ondersteunen door hen een podium te bieden en de kans te geven een concept te realiseren. De VBCN stelt hiervoor zowel de kunstcollecties van de 50 leden als een productiebudget beschikbaar. De tentoonstelling kan ingaan op onderwerpen die een rol spelen bij bedrijfscollecties, zoals de dialoog met de openbare ruimte en de verhouding tussen publiek versus privaat.

De VBCN wil met de curatorenprijs bedrijfscollecties toegankelijk en zichtbaar maken voor een breed publiek. Ook wil de VBCN hiermee de betekenis van bedrijfscollecties nader onderzoeken, deze blootleggen en kenbaar maken. Met VBCN OPEN stimuleert de VBCN innovatieve kunstactiviteiten en draagt zij bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

De voorgaande edities van VBCN OPEN waren een groot succes. De eerste editie is gewonnen door het duo Hendrik Folkerts en Claire van Els  met hun performance project Time Deposits, waarbij de rol van hedendaagse performance-kunst in bedrijfsruimtes werd onderzocht.
Vincent van Velsen en Alix de Massiac wonnen de tweede editie met VBCN 10 jaar jong. In deze tentoonstelling presenteerden de curatoren op basis van statistieken een dwarsdoorsnede van de ontwikkelingen binnen de bedrijfscollecties van de afgelopen tien jaar.

Vereisten

- Aantoonbare ervaring in het formuleren van een tentoonstellingsconcept
- Aantoonbare organisatorische ervaring in tentoonstellingsrealisatie en budgetbeheersing
- Aantoonbare ervaring in het aanvragen van subsidies /crowdfunding / op andere wijze verwerven van extra financiële middelen
- Een coöperatieve en flexibele instelling
Mogelijk wordt er om referenties gevraagd.

De jury beoordeelt de voorstellen op de inhoud en uitvoerbaarheid. Uit de voorstellen selecteert de jury drie genomineerden die worden uitgenodigd om hun voorstel verder uit te werken en voor de jury te pitchen. Degene met het meest vernieuwende, praktische en professionele expositievoorstel, krijgt de kans zijn/haar concept te realiseren met een VBCN productiebudget. Daarnaast krijgt de winnende curator een bedrag van € 5.000,- als stimuleringsprijs.

De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

Meer informatie over de VBCN en de collecties is te vinden op de website www.vbcn.nl.

Het inschrijfformulier is op te vragen via secretariaat@vbcn.nl

 

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
20 mei - 29 oktober, 2017
26 augustus - 19 november, 2017
11 september - 29 oktober, 2017
12 september - 14 november, 2017
15 september - 10 december, 2017
12 oktober - 23 november, 2017
5 november, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam