ANBI gegevens

De VBCN is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI instelling).

Om hieraan te voldoen moeten wij bepaalde informatie zichtbaar maken op onze website. Deze informatie staat momenteel hier beschreven, maar zal de komende week op een eigen plek opgenomen worden in de website.

* Statutaire naam: Vereniging Bedrijfscollectie Nederland

* RSIN nummer :814272770

* Doelstelling:

De Vereniging heeft ten doel (artikel 2 van de Statuten):

a. Belangenbehartiging

b. Deskundigheidsbevordering ; Uitwisseling vakkennis, podium voor debat en scholingsaanbod

c. Brancheversterking

d. Beleidsontwikkeling (de rol van bedrijfscollecties)

e. Bevordering van samenwerking tussen de leden van de vereniging

*De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke

b. De samenwerking met andere partijen zowel in Nederland als in Buitenland met een soortgelijk doel, mits deze samenwerking niet in strijd is met de doelstellingen van de VBCN

c. Alle andere middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

* De vereniging beoogd niet het ontplooien van kunst gerelateerde commerciële activiteiten

* Een actueel verslag van activiteiten (jaarverslag 2018) vindt u HIER

* De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u HIER

Financiën

De balans van staat en baten en lasten met toelichting over 2017 vindt u HIER
De balans van staat en baten en lasten met toelichting over 2018 vindt u HIER

* De manier waarop geld verworven wordt: Jaarlijks betalen alle leden van de vereniging een gelijk bedrag aan contributie. Bij toetreding tot de VBCN wordt er eenmalig entreegeld gerekend. Daarnaast worden er voor projecten zoals de VBCN-Open subsidies aangevraagd bij verschillende instanties.

* De besteding van het vermogen: De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

De VBCN stimuleert innovatieve kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

*Het beheer van het vermogen: Het dagelijkse beheer van de kas en het vermogen van de vereniging valt onder de activiteiten van de penningmeester. Aan het einde van ieder boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgemaakt voor de penningmeester. De jaarrekening word opgesteld volgens de door het bestuur bepaalde grondslagen om vervolgens gecontroleerd door zowel de Kascommissie, bestaand uit tenminste twee leden vanuit de vereniging en een gecertificeerde accountant.

Calendar
Contact

Press
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Office
secretariaat@vbcn.nl

Postal address
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept and design
Kummer & Herrman

Technology and hosting
8bahn

Content management
Imee Luteijn

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

The Netherlands Association of Corporate Art Collections (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) (VBCN) and its affiliated companies cannot be held liable for information in any form placed on its website by third parties or for printed media information based on its website. The VBCN is neither liable nor responsible for the contents of any offsite pages or of pages linked to or derived from its website.

The information the VBCN has placed on its website has been edited with the utmost care and is, in its present state, provided without any guarantee, in whatever form, explicitly or implicitly, including, but not exclusively, guarantees in respect of saleability, possible applications, non-infringement, accuracy and currency.

The VBCN reserves the right to alter the contents of or temporarily or permanently deactivate its website at any time without prior notice.

Neither the VBCN nor any of its affiliated companies is liable for any computer virus or any direct, indirect and/or consequential loss, whether or not resulting from such a virus, arising from access to, use of or trust in the website www.vbcn.nl, any website linked thereto, or information on any such website, except in the event of intention or gross negligence.

Intellectual property rights to all information on its website belong to the VBCN and/or its affiliated companies, except where use has been granted by the owner of said rights.

All provisions and conditions pertaining to the VBCN apply.

Permission to use works by visual artists affiliated with CISAC organisations has been obtained through Pictoright in Amsterdam.

© c/o Pictoright