VBCN forward

De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is in 2005 door een aantal vertegenwoordigers van bedrijfscollecties opgericht omdat zij hun kennis en expertise over de beroepspraktijk met elkaar wilden delen. Dit is nog steeds een van de belangrijkste doelstellingen van de VBCN. Sinds de oprichting is de vereniging zowel in omvang als ambitie gegroeid en zich steeds meer gaan manifesteren in het publieke veld.

In de voorgaande jaren zijn meerdere kennisbijeenkomsten georganiseerd, werden ontvangsten en rondleidingen bij leden georganiseerd en bezocht, is wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bedrijfscollecties op de kunstmarkt verricht en zijn initiatieven genomen op het gebied van collectiemobiliteit.

Een recent voorbeeld van een groot evenement waarmee veel media aandacht voor bedrijfscollecties is gegenereerd is de tentoonstelling 'Out of Office' kunstschatten uit bedrijven, die te zien was van december 2018 tot april 2019 in museum Singer Laren. Naast ca. 120 kunstwerken uit de collecties van leden van de VBCN werd tijdens deze tentoonstelling ook de uitwerking van het winnende VBCN Open (3e editie) tentoonstellingsconcept 'Re:Collecting' gepresenteerd. De jaarverslagen geven een gedetailleerd overzicht van de activiteiten die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Met de groei van het aantal leden en de toenemende zichtbaarheid van de VBCN groeit ook de behoefte aan verdere professionalisering en de actualisatie van het richtinggevend beleid. Het bestuur van de VBCN streeft er naar om de leden van de VBCN blijvend te interesseren en de betrokkenheid van de leden te blijven stimuleren. Alleen op deze wijze kan de VBCN een groot en divers publiek in aanraking blijven brengen met kunst. Daarbij investeert het bestuur actief in het benaderen en aantrekken van potentieel nieuwe leden.

In 2018 heeft het bestuur, samen met enkele leden, de missie en visie opnieuw geformuleerd en de ambities herijkt en geactualiseerd. Daaruitvoortvloeiend is het document VBCN Forward 2019 - 2023 tot stand gekomen.

In dit strategisch plan worden eerst de missie, visie en strategie van de VBCN beschreven. Wie is de VBCN, welke koers wil de VBCN varen en hoe is de VBCN georganiseerd? Vervolgens gaat het plan verder in op de activiteiten, de communicatie, de financiën, aandachtspunten voor ontwikkeling van strategie en het uitzetten van een koers voor de komende jaren. Het plan wordt afgesloten met een opsomming van de ambities voor VBCN Forward op korte en langere termijn. 

Het document is hier te vinden

 

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam