Wat is een bedrijfscollectie

De bedrijfscollecties van de VBCN zijn kunstcollecties die zijn aangelegd door organisaties als banken, bedrijven en (semi) overheidsinstellingen. De kunst die wordt verzameld, vloeit voort uit de identiteit van het bedrijf en is ook afhankeljk van het moment waarop met het verzamelen is gestart en de manier waarop de collectie wordt beheerd. De collecties worden vaak samengesteld door conservatoren met een kunsthistorische achtergrond.

Waarom kunst?
De redenen waarom een bedrijf kunst verzamelt, zijn talrijk. De collectie heeft bijvoorbeeld als doel om medewerkers in aanraking te brengen met kunst en hun wereld te verrijken. Een bedrijfscollectie kan medewerkers anders naar hun werk laten kijken, de creativiteit in een organisatie bevorderen. Ook brengt de aanwezigheid van kunst een menselijk element in de bedrijfscultuur.
Een ander argument voor het verzamelen van kunst door een organisatie, is dat kunst een positief effect heeft op het bedrijfsimago. De kunst(collectie) wordt dan gekoppeld aan de activiteiten, producten of het karakter van het bedrijf. Ook het mecenaat - het actief ondersteunen van kunstenaars en de kunstwereld - is van oudsher een belangrijke motivatie om kunst te verzamelen. Deze ondersteuning noemt men ook wel 'corporate social responsiblity', de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie. Meer specifiek is 'corporate cultural responsibility' waarmee bedrijven een duidelijke verantwoordelijkheid op zich nemen ten aanzien van cultuur.

Kunst is autonoom en laat  zich ook binnen bedrijven niet beperken tot een eenduidige boodschap. Met het binnenhalen van kunst ontstaat per definitie een interessante dialoog tussen het kunstwerk en zijn omgeving. Kunst laat  de beschouwer buiten gebaande paden of geijkte kaders denken.

Kunst in bedrijfscollecties bevindt zich daarom altijd op het snijvlak van intrinsieke aandacht voor het kunstwerk en instrumentele inzet van kunst voor andere bedrijfsmatige doelen. Daarin ligt dan ook het grote verschil met privéverzamelingen en museale collecties.

Zie interview met Sabrina Kamstra, voormalig voorzitter VBCN

Zie publicatie van Arnold Witte: The myth of corporate art: the start of the Peter Stuyvesant Collection and its alignment with public arts policy in the Netherlands, 1950–1960

 

 

  • “Kunst kan motiveren, inspireren, bijdragen aan het ontwikkelen van andere, nieuwe perspectieven. Op die manier kan kunst heel goed onderdeel zijn van human resources.”
    Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • “Omdat de meeste bedrijfscollecties kunstenaars echt volgen, kunnen ze een goede basis vormen voor een kunstenaars-carrière.”
    Juliètte Jongma, Galerie Juliètte Jongma
  • “Bedrijfscollecties in Nederland”
Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam