23 mei 2018

Concepts of Time

Galerie LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) presenteert vanaf 23 mei de tentoonstelling Concepts of Time, waarin de relevantie van het verleden voor kunstenaars van nu centraal staat. De tentoonstelling is onderdeel van het satellietprogramma van Beelden In Leiden en sluit aan bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) dit jaar.

Conceps of Time toont beelden, schilderijen, foto's en een video van:
Daniëlle van Ark, Femke Dekkers, Jonathan van Doornum, Jasper Hagenaar, Alexandra Hunts&Anna Frijstein, Nynke Koster, Cristina Lucas, Sander van Noort,  Camile Smeets, Simon van Til, Lillian Vlaun, Bas de Wit.
Met in de voortuin van het LUMC: twee beelden van Folkert de Jong

Het verleden is actueel in de hedendaagse kunst. In een tijd waarin veranderingen snel gaan, zijn veel kunstenaars in staat die veranderingen te registreren en daarop te reageren. In hun analyse van het heden grijpen zij regelmatig terug op parallellen of analogieën uit het verleden. Door verbinding te leggen met het verleden hervinden kunstenaars hun hedendaagse positie.
De deelnemende kunstenaars  onderzoeken verschillende concepten van tijd en putten hiervoor uit films, literatuur of kunst uit voorgaande eeuwen. Fragmenten hieruit verweven zij in eigen voorstellingen. De bereikbaarheid van steeds grotere databanken op internet speelt hierin een belangrijke rol.

Sporen van tijd
In de 19de eeuw werd de klassieke beeldhouwkunst op academies tot voorbeeld gesteld. Met de komst van de vroeg twintigste-eeuwse avant-gardes, zoals het Futurisme, De Stijl en het Russische constructivisme, werd het verleden juist afgezworen: alles moest anders op weg naar een nieuwe betere toekomst. Met het groeiend besef dat die nieuwe toekomst toch niet zo maakbaar is, werd in de postmoderne tijd opnieuw het verleden als 'beeldbank' gerehabiliteerd. Concepts of Time biedt een verzameling uiteenlopende interpretaties van sporen van tijd, materiaal uit de oertijd maar ook wat het verleden aan verbeelding heeft overgeleverd. Concepts of Time tussen feit - de teruggevonden objecten - en fictie - de interpretatie van de betekenis ervan. De deelnemende kunstenaars reflecteren op het verleden en gebruiken hedendaagse materialen om hun commentaar zichtbaar te maken.

Zij vragen onze aandacht voor de vergeten verhalen uit de geschiedenis die zij tastbaar maken in uiteenlopende werken. De werken bieden ruimte voor reflectie, herbezinning en verwondering over het verleden dat opnieuw actueel is.

Concepts of Time is te bezoeken van 23 mei t/m 2 september 2018.
De tentoonstelling Concepts of Time in Galerie LUMC is onderdeel van het satellietprogramma van Beelden In Leiden. Voor meer informatie over het programma van Concepts of Time:  Rijksmuseum van Oudheden (RMO): www.rmo.nl
Stichting Beelden in Leiden: www.beeldeninleiden.nl

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam