Dr. Arnold Witte

25 juni 2015

Onderzoek bedrijfs-collecties

1 juli 2015 start het onderzoek van de UvA naar de impact van bedrijfscollecties.

Het onderzoekstraject Corporate collections as emerging heritage: Art market dynamics, corporate strategies, and public support for the arts, zal vier jaar in beslag nemen. Naast de UvA participeren VBCN, Stedelijk Museum Amsterdam, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, en Boekman Stichting in dit onderzoek. Het onderzoek wordt geleid door dr. Arnold Witte, Universitair Hoofddocent bij Algemene Cultuurwetenschappen, UvA.

De effecten van bedrijfscollecties op bedrijfsreputaties, kunstenaarscarrières, of het draagvlak voor de kunsten in Nederland zijn nog nauwelijks onderzocht. Onderzoeken die zijn gedaan, belichten ofwel alleen de business-kant, ofwel artistieke aspecten. Dit onderzoek integreert beide aspecten van het fenomeen door middel van onderzoek naar de signaalfunctie die kunst in bedrijfscollecties heeft voor interne en externe partijen. Iedere bedrijfscollectie immers geeft signalen af: over de aangekochte kunst aan de kunstmarkt, over het bedrijf aan degenen die met het bedrijf te maken hebben, en over het belang van kunst. Dat kan zowel invloed hebben op de kunstconsumptie van werknemers van het bedrijf zelf als op de publieke waardering voor contemporaine kunst. Bedrijfscollecties genereren daarom momenten van vererfgoedisering, en dit project is om die reden van belang voor de omgang met huidig en toekomstige erfgoed door kunstenaars, beleidsmakers en cultuurinstellingen.

Opzet van het onderzoek
Na honorering van het project door NWO, begin 2015, is begonnen met het organiseren van de onderzoeksgroep. Dat heeft geleid tot de aanstelling, per 1 juli 2015, van een promovendus, drs. Jan de Groot. De Groot gaat de komende maanden onderzoek doen naar de historische aspecten van bedrijfscollecties, via archiefonderzoek in Amsterdam (naar de Bijenkorf Collectie) en Zevenaar (naar de Stuyvesant Collectie).
In samenwerking met prof.dr.  Nachoem Wijnberg, Monika Kackovic MA en dr. Arnold Witte bereidt hij tegelijkertijd het onderzoeksproject voor dat gaat over de waardering van medewerkers voor kunst in bedrijfscollecties en hun culturele consumptie. Na een pilotproject bij DSM Nederland en waarschijnlijk nog een tweede VBCN-lid, zal de methode na verwachting in de loop van 2016, onder de andere leden van de VBCN worden uitgezet.

In het najaar van 2015 wordt ook een deel van het onderzoek uitgevoerd dat de veranderende impact van de bedrijfscollecties op de primaire kunstmarkt in kaart brengt. In het kader hiervan zullen gegevens worden verzameld over de aankoopbudgetten. Belangrijkste doel van dit deelproject is het opnemen van gegevens over de bedrijfscollecties als (sub)categorie in de Cultuurindex Nederland, de databank van de Boekman Stichting. Zo wordt de rol van bedrijfscollecties in de kunstmarkt ook zichtbaar voor ambtenaren en beleidsmedewerkers die van deze databank gebruik maken. Naar verwachting worden de uitkomsten van dit deelonderzoek in het voorjaar van 2016, bekend gemaakt.

Zie ook: NWO honoreert strategisch onderzoeksproject naar invloed bedrijfscollecties


 

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam