Q&A VBCN

In dit document zijn kernboodschappen geformuleerd in de vorm van een Q&A (Questions & Answers). Deze Q&A geeft antwoord op een aantal veel voorkomende vragen over de VBCN.

1. Introductie

Dit Q&A VBCN document is opgesteld met als doel:

 1. Heldere profilering van de VBCN.

 2. Eenduidige Externe communicatie.

 3. Eenduidige Interne communicatie.

 4. Inhoudelijke verantwoording naar de leden.

Voor de toelichting op het UvA onderzoek naar bedrijfscollecties is het Q&A document Q&A VBCN-UvA onderzoek opgesteld.

2. Achtergrond en activiteiten

De VBCN is in 2005 opgericht om de belangen te behartigen van bedrijven en instellingen die naast hun kernactiviteit kunst verzamelen. De VBCN is bedoeld als platform waarbinnen leden informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast willen de leden in verenigd verband op nationaal en internationaal niveau een gesprekspartner zijn voor alle spelers in het culturele veld.

De VBCN treedt regelmatig naar buiten met activiteiten bijvoorbeeld:

 1. Exposities; Beeldenroute (2007), Ons Soort Mensen (2010), Uit het depot (2017), Out of Office (2018/2019), etc.).

 2. Internationaal; Nederlandse Ambassade en Łazienki Museum in Warschau tonen kunst uit Nederlandse bedrijfscollecties (2016).

 3. Publicaties; Bedrijfscollecties in Nederland (2009) en Out of Office (2019).

 4. Debatten

 5. VBCN OPEN, een tweejaarlijkse curatorenprijs voor tentoonstellingsmakers (sinds november 2011)

 6. Onderzoek; de VBCN werkt mee aan een grootschalig onderzoek van de UvA naar het effect van bedrijfscollecties op de kunstmarkt. Het onderzoek is medio 2015 gestart en heeft een looptijd van vier jaar.

3. Bedrijfscollecties

Q: Wat doet de VBCN?
A: De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De VBCN stimuleert kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van de collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt de vereniging bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

Q: Waarom verzamelen bedrijven?
A: De redenen waarom een bedrijf kunst verzamelt, zijn talrijk. De collectie heeft bijvoorbeeld als doel om medewerkers in aanraking te brengen met kunst en hun wereld te verrijken. Een bedrijfscollectie kan medewerkers anders naar hun werk laten kijken, de creativiteit in een organisatie bevorderen. Ook brengt de aanwezigheid van kunst een menselijk element in de bedrijfscultuur. Een ander argument voor het verzamelen van kunst door een organisatie, is dat kunst een positief effect heeft op het bedrijfsimago. De kunst(collectie) wordt dan gekoppeld aan de activiteiten, producten of het karakter van het bedrijf. Ook het mecenaat - het actief ondersteunen van kunstenaars en de kunstwereld - is van oudsher een belangrijke motivatie om kunst te verzamelen. Deze ondersteuning noemt men ook wel 'corporate social responsiblity', de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid waarmee bedrijven een duidelijke responsabiliteit, op zich nemen ten aanzien van cultuur.

Q: In welke mate dragen bedrijfscollecties bij aan het welzijn van medewerkers?
A: Het bevorderen van het welzijn van de werknemer is sowieso een belangrijke motivatie om in kunst te investeren. De impact daarvan is tot op heden vooral op individueel bedrijfsniveau onderzocht. Met het grootschalige UvA-onderzoek naar bedrijfscollecties dat in 2015 is gestart, wordt de impact die kunst heeft op de bedrijfscultuur en bedrijfsidentiteit voor het eerst vanuit het collectief in kaart gebracht.

Q: Kun je een voorbeeld noemen van een bedrijf dat dit aspect specifiek heeft onderzocht?
A: In het lopende UvA-onderzoek wordt dit uitgebreid onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2019/2020 verwacht.

Q: Waarin verschillen bedrijfscollecties van museumcollecties?
A: Bedrijfscollecties zijn collecties die in aanleg zijn gevormd door bedrijven, maar ook (semi)publieke instellingen als universiteiten en ziekenhuizen. Ze vormen een omvangrijk, kwalitatief hoogwaardig, maar weinig bekend deel van het roerend erfgoed. Dat heeft te maken met het feit dat ze veelal niet of slechts beperkt voor publiek toegankelijk zijn. Meer dan voor musea speelt voor bedrijven de onverwachte confrontatie (namelijk op een plek/moment waarop de kijker het niet verwacht) met kunst een belangrijke rol.

Q: Zijn er zaken die niet mogen/kunnen in een bedrijf?
A: Dit hangt af van de signatuur van de betreffende bedrijfscollectie. Controversiële werken mogen in sommige gevallen bijvoorbeeld niet (denk aan naakten, religieuze en/of te maatschappelijk betrokken thema's; met de context van een locatie of land wordt bijvoorbeeld rekening gehouden). Belangrijkste uitgangspunten: niet inboeten op kwaliteit en met respect voor mens/milieu en maatschappij.

4. Lid zijn of worden van de VBCN

Q: Waarom lid zijn of lid worden van de VBCN?
A: De vereniging is een professioneel netwerk platform waar de leden, conservatoren en kunstadviseurs van bedrijven, instellingen en organisaties, kennis en ervaring uitwisselen. Voor de leden organiseert de VBCN een aantal keer per jaar bijeenkomsten, waarin relevante onderwerpen worden uitgediept. Deskundigen uit het veld worden uitgenodigd hun ervaringen en kennis te delen. De praktijk leert dat conservatoren en kunstadviseurs in bedrijven het waarderen met collega's van bedrijfscollecties te kunnen overleggen over professionele vraagstukken.

Q: Wanneer kan een bedrijf lid worden van de VBCN?
A: Bedrijven met een kunstcollectie (klein of groot) kunnen lid worden, rekening houdend met hieronder beschreven criteria.
Formeel: rechtspersonen die een natuurlijk persoon, met achtergrond in beeldende kunst, aanstellen die ten behoeve van het bedrijf, de instelling of organisatie, een kunstbeleid ontwikkelen en uitvoeren met het doel op een professionele wijze een collectie beeldende kunst voor de lange termijn te bouwen. Kunst vormt daarbij een niet aan de kernactiviteit gerelateerde activiteit binnen het bedrijf, instelling of organisatie.

Toelating van leden geschiedt door het bestuur aan de hand van de volgende criteria:

 • Het bedrijf/de organisatie, als eigenaar van de bedrijfscollectie, wordt lid van de VBCN.

 • Aan de opbouw van de collectie ligt een duidelijke inhoudelijke visie ten grondslag.

 • Deze visie wordt onderschreven door de rvb/directie van de betreffende organisatie.

 • De collectie is het eigendom van het lid of van een stichting die direct is gerelateerd aan de organisatie en die geen andere organisaties ondersteunt.

 • De organisatie staat voor continuïteit door een consistent beleid ten aanzien van het behoud en beheer van de collectie.

 • Kunst vormt een niet aan de kernactiviteit gerelateerde activiteit binnen de organisatie.

 • De organisatie ontplooit geen kunst-gerelateerde commerciële activiteiten.

 • De organisatie benoemt een vertegenwoordiger van de collectie als contactpersoon voor de VBCN.

 • De vertegenwoordiger van de bedrijfscollectie neemt zo mogelijk deel aan de leden vergaderingen.

Q: Hoe kan een bedrijf lid worden van de VBCN?
A: Nadere informatie over de VBCN en het lidmaatschap kan verkregen worden bij het secretariaat van de VBCN: secretariaat@vbcn.nl 

Bij belangstelling voor het lidmaatschap kunt u een inschrijfformulier invullen met gegevens van het bedrijf en van de collectie. Na het invullen/aanbieden van het inschrijfformulier besluit het bestuur van de VBCN binnen 2 weken over toelating van de organisatie bij de VBCN.

Q: Wat kost een lidmaatschap van de VBCN?
A: De kosten voor een lidmaatschap bestaat uit een jaarlijkse contributie van 1.000 euro.

Anne Clement van Vugt namens het VBCN bestuur, mei 2019 (deels gebaseerd op Q&A document - Heidi van Damme)

 

Q&A VBCN Lustrumpublicatie 2020

In dit document zijn kernboodschappen geformuleerd in de vorm van een Q&A (Questions & Answers).

 

Q Wat is de VBCN?

A De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De VBCN stimuleert kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van de collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt de vereniging bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

 

Q Waarom deze publicatie?

A De directe aanleiding voor het vervaardigen van deze bescheiden publicatie, en het uitschrijven van een kunstenaars opdracht, was het 15-jarige lustrum van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) in 2020.

 

Q Wat is de insteek van de publicatie?

A Als insteek voor de publicatie werd gekozen voor 'een blik van buiten', daarmee verschilt deze publicatie van de eerder verschenen VBCN-publicatie; 'Bedrijfscollecties in Nederland' (2009) en de tentoonstellingscatalogus 'Out of Office' (2018). Aan acht schrijvers werd gevraagd om, in een kort essay van ca. 350/400 woorden, vanuit hun expertise of vakgebied in te gaan op de betekenis van de VBCN.

 

Q Waarom is gekozen voor deze insteek?

A Waar de VBCN zich soms vragen stelt over de betekenis van de vereniging binnen bepaalde sectoren kunnen de gevraagde schrijvers een tipje van de sluier lichten. Met het door hen gegeven inkijkje 'als blik van buiten' voegen zij een ander en nieuw perspectief toe.

 

Q Welke 'blikken van buiten' of 'views' zijn beschreven in de publicatie?

A De volgende topics zijn benoemd voor de 'blik van buiten';

-       de betekenis van de VBCN bedrijfscollecties als mede-investeerders in het bevorderen en behoud van een sterk cultureel veld;

-       het delen van inzicht en onderzoeksresultaten n.a.v. recent wetenschappelijk onderzoek naar de VBCN bedrijfscollecties;

-       de betekenis van de VBCN bedrijfscollecties volgens de galeriehouder en de daarbij aangesloten kunstenaars;

-       de betekenis van VBCN bedrijfscollecties als actieve verzamelaars en de impact op de carrières van net afgestudeerde kunstenaars;

-       de betekenis van de VBCN als stimulator/motivator van zowel nieuwe ideeën als van opkomend talent;

-       de wederzijdse benefit en de betekenis van VBCN bedrijfscollecties voor de kunstenaar;

-       de betekenis van de VBCN bedrijfscollecties als bruikleengever en (mede) erfgoed bewaker/caretaker;

-       verslaglegging van gesignaleerde (maatschappelijke) impact van de VBCN bedrijfscollecties.

Vanuit de bovenstaande topics is een uitvraag gedaan naar de schrijvers.

 

 

 

 

Q Wie zijn de schrijvers?

A De schrijvers zijn;

-       Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds.

-       Arnold Witte, kunsthistoricus en universitair hoofddocent Cultuurbeleid UvA.

-       Pietje Tegenbosch, kunsthistoricus, kunstcriticus en mede-galeriehouder tegenboschvanvreden

-       Xander Karskens, kunsthistoricus, curator en directeur postacademische instelling De Ateliers.

-       Vincent van Velsen, redacteur, curator en medewinnaar van de 2e editie VBCN Open.

-       Hadassah Emmerich, beeldend kunstenaar.

-       Mariette Dölle, directeur Museum Kranenburgh.

-       Anna van Leeuwen, kunstjournalist, tevens eindredacteur van 'VBCN VIEW'.

 

Q Wie is de kunstenaar?

A De kunstenaar is Koen Taselaar. Er is voor gekozen om de kunstenaar een vrije opdracht te bieden om te komen tot de uitwerking van een visueel concept voor de Lustrumpublicatie

 

Q Wat is de titel van de publicatie?

A De titel van de publicatie is 'VBCN VIEW'.

 

Q Waarom heeft de publicatie de titel VBCN VIEW?

A 'VBCN VIEW' refereert aan Microsoft Outlook en ligt daarmee in lijn met titels die eerder gebruikt zijn voor VBCN-activiteiten zoals bv. de driejaarlijkse curatorenprijs voor tentoonstellingsmakers 'VBCN OPEN' en de in 2018/2019 georganiseerde VBCN-tentoonstelling 'Out of Office' in Museum Singer Laren.

 

Q Wie hebben VBCN VIEW vormgegeven?

A HouseTMM - The studio is founded by Thomas van de GeestMichaël Jovanovic and Mischa Appel.

 

 

 

Anne Clement van Vugt namens het VBCN bestuur, december 2020

 

 

 


 

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam