ANBI gegevens

De VBCN is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI instelling). Om hieraan te voldoen moeten wij bepaalde informatie zichtbaar maken op onze website. Bijgaand vind u al deze informatie bij elkaar op 1 pagina:

Statutaire naam
Vereniging Bedrijfscollectie Nederland

RSIN nummer
814272770

Doelstelling
De Vereniging heeft ten doel (artikel 2 van de Statuten):

  1. Belangenbehartiging
  2. Deskundigheidsbevordering ; Uitwisseling vakkennis, podium voor debat en scholingsaanbod
  3. Brancheversterking
  4. Beleidsontwikkeling (de rol van bedrijfscollecties)
  5. Bevordering van samenwerking tussen de leden van de vereniging

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke
  2. De samenwerking met andere partijen zowel in Nederland als in Buitenland met een soortgelijk doel, mits deze samenwerking niet in strijd is met de doelstellingen van de VBCN
  3. Alle andere middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

De vereniging beoogd niet het ontplooien van kunst gerelateerde commerciële activiteiten.
Een actueel verslag van activiteiten (jaarverslag 2022).
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Financiën
De balans van staat en baten en lasten met toelichting over 2022.

De manier waarop geld verworven wordt
Jaarlijks betalen alle leden van de vereniging een gelijk bedrag aan contributie. Bij toetreding tot de VBCN wordt er eenmalig entreegeld gerekend. Daarnaast worden er voor projecten zoals de VBCN-Open subsidies aangevraagd bij verschillende instanties.

De besteding van het vermogen: De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

De VBCN stimuleert innovatieve kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

Het beheer van het vermogen: Het dagelijkse beheer van de kas en het vermogen van de vereniging valt onder de activiteiten van de penningmeester. Aan het einde van ieder boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgemaakt voor de penningmeester. De jaarrekening word opgesteld volgens de door het bestuur bepaalde grondslagen om vervolgens gecontroleerd door zowel de Kascommissie, bestaand uit tenminste twee leden vanuit de vereniging en een gecertificeerde accountant.

Beloningsbeleid
alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd

Who doesn't like cookies?