ANBI gegevens

ANBI gegevens
De VBCN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI instelling). Om hieraan te voldoen moet zij bepaalde informatie zichtbaar maken op onze website. Op deze pagina vindt u al deze informatie samengevat.

Statutaire naam
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland

RSIN nummer
814272770

Doelstelling
De Vereniging heeft ten doel (artikel 2 van de Statuten):

 • Belangenbehartiging
 • Deskundigheidsbevordering ; Uitwisseling vakkennis, podium voor debat en scholingsaanbod
 • Brancheversterking
 • Beleidsontwikkeling (de rol van bedrijfscollecties)
 • Bevordering van samenwerking tussen de leden van de vereniging

  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 • Het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies, symposia, workshops en dergelijke
 • De samenwerking met andere partijen zowel in Nederland als in het buitenland met een soortgelijk doel, mits deze samenwerking niet in strijd is met de doelstellingen van de VBCN
 • Alle andere middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk zijn
 • De vereniging beoogt niet het ontplooien van kunstgerelateerde commerciële activiteiten.

Een actueel verslag van activiteiten (Jaarverslag 2023), is te downloaden op deze pagina.

Financiën
De balans van staat en baten en lasten met toelichting over 2023 is te downloaden op deze pagina.

De manier waarop geld verworven wordt
Jaarlijks betalen alle leden van de vereniging een gelijk bedrag aan contributie. Daarnaast worden er voor projecten zoals de VBCN-Open subsidies aangevraagd bij verschillende instanties.

Het beheer van het vermogen: Het dagelijkse beheer van de kas en het vermogen van de vereniging valt onder de activiteiten van de penningmeester. Aan het einde van ieder boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgemaakt door de penningmeester. De jaarrekening wordt opgesteld volgens de door het bestuur bepaalde grondslagen om vervolgens gecontroleerd te worden door zowel de Kascommissie, bestaand uit tenminste twee leden vanuit de vereniging, en een gecertificeerde accountant.

Beloningsbeleid
Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Wie houdt nu niet van cookies