Interview en Afscheid Alexander Strengers

19 03 2021

Interview en Afscheid Alexander Strengers

info

Alexander Strengers heeft als mede-initiator veel betekent voor de totstandkoming van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN). Sinds haar oprichting in 2005 en heeft hij als 1e bestuursvoorzitter van de vereniging, samen met de overige bestuursleden van het 1e uur (1), een stevig fundament gelegd. Op 1 februari ging Alexander met pensioen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee eindigde ook zijn voorzitterschap van de DNB Kunstcommissie, een positie van waaruit hij meer dan 25 jaar meebouwde aan de interessante kunstcollectie die de bank vandaag de dag heeft en de DNB vertegenwoordigde bij de VBCN.

De VBCN vierde in 2020 haar 15-jarige jubileum. Om te komen tot het vastleggen en overdragen van de groeiende geschiedenis van de vereniging heeft de huidige VBCN-voorzitter, Anne Clement van Vugt (Erasmus Universiteit Kunstcollectie) Alexander Strenger op 12 maart 2020 digitaal geïnterviewd. VBCN Leden werden uitgenodigd om het interview digitaal bij te wonen. Wat Alexander vooraf niet wist is hoe het interview zou eindigen, maar daarover later meer… Hieronder volgt eerst een verkorte samenvatting van de uitkomsten van het interview.

Het interview startte met een korte toelichting op de een nieuwe VBCN-traditie waarbij oud VBCN-voorzitters geïnterviewd worden. Een serie interviews met als thema ‘de VBCN onder voorzitterschap van...in dit geval Alexander Strengers’. Als eerste werd aan Alexander gevraagd waarom hij het belangrijk vond dat de VBCN opgericht werd. Hieruit kwam naar voren dat de oprichting een gevolg was van het ‘bij elkaar’ komen van een aantal collecties en de behoefte aan een platform waar meer uitwisseling mogelijk zou zijn. Onderling gesprekken voeren over zaken als; de dynamiek van een bedrijfscollectie, het waarom van een bedrijfscollectie en het aanleggen van een specialisme of eigen identiteit voor bedrijfscollecties werden door Alexander genoemd in dit kader. Van belang was dat er een open sfeer en onderling vertrouwen was. Dit alles zou ten goede komen aan de kwaliteit van bedrijfscollecties. Op de vraag; ‘Welke gebeurtenissen zijn bepalend geweest voor de VBCN tijdens jouw voorzitterschap?’, noemde Alexander met name de volgende drie; het 1e door de VBCN georganiseerde seminar, de totstandkoming van het boek ‘Bedrijfscollecties in Nederland’ en het initiëren van de curatorenprijs VBCN Open (2). Met name de positieve energie en ‘de lach’ waren volgens hem kenmerkend in die periode, ook in het bestuur. Anekdotisch voegde hij daaraan toe dat er meermaals gekscherend tegen hem gezegd werd ‘VEURZITTER, als je nog iets geks zegt zetten we je af hoor!’ Het verschil tussen de betekenis van de VBCN toen en nu zit hem, volgens Alexander, vooral in het gegeven dat het destijds pionieren was en dat de nadruk lag op het opzetten van zowel een organisatienetwerk als het verbinding zoeken naar andere culturele partijen zoals bv. musea. Op de vraag ‘Wat is jouw belangrijkste advies aan mij als huidige voorzitter van de VBCN?’, antwoorde hij dat het vooral belangrijk is om door te gaan met bij elkaar komen, bij voorkeur op de collectielocaties. Dit om de onderlinge banden te verstevigen en elkaar te kunnen adviseren. Ook noemde hij het belangrijk om aandacht te hebben voor alle leden en ‘iedereen mee te laten doen’ ook al is dat laatste volgens hem soms ook gewoon lastig omdat de een zich nou eenmaal sneller laat horen dan de ander. Belangrijk is het ook juist daarom om proactief te zijn en leden uit te vragen ook, of misschien wel juist, degene die niet zo snel iets zegt. Verder noemde Alexander het van belang om een vervolg te geven aan de uitkomsten van de UvA studie en het verder uitbouwen van verbindingen in het culturele veld. Maar vooral en bovenal adviseerde hij ‘om het luchtig te houden’ en onszelf niet heel de tijd te serieus te nemen. Op de vraag welke thema’s hij actueel en relevant vindt noemde hij het gevaar en het gemak van de cancel-culture (3) en de daarmee gepaard gaande aantasting van de integriteit van kunstenaars. Het is van belang om communicatie hierover op gang te brengen en te houden, zowel bij de eigen organisaties waar de collecties toe behoren als in de bredere maatschappij. Daar ziet hij met name nu een rol voor de VBCN, want hoe doe je dat, daar zou je elkaar in kunnen adviseren en steunen. Tot slot werd hem de vraag gesteld; ‘Wie was eigenlijk jouw opvolger als voorzitter van het VBCN-bestuur’? Dat blijkt Sabrina Kamstra te zijn en die werd dat niet zomaar, daar heeft Alexander naar eigen zeggen aardig wat overtuigingskracht voor ingezet. Uiteindelijk kon hij haar er na lang aandringen toe overhalen. Op de vraag ‘Welke vraag zou jij eigenlijk aan Sabrina willen stellen?’ volgden twee vragen; ‘Sabrina wat trof jij aan?’ En ‘Is ook ooit tegen jou gezegd; ‘als je nog iets geks zegt zetten we je af hoor’? We nemen de adviezen van Alexander ter harte en nemen zijn vragen aan Sabrina mee naar het volgende interview!

Aansluitend op het interview werd Alexander verrast met een digitaal afscheid dat georganiseerd was op initiatief van een aantal VBCN Leden (4), waaronder Sanne ten Brink (ING Collectie). Zij voerde het afscheidswoord en deelde herinneringen aan hun samenzijn, met name tijdens hun verblijf in Tokio waar een tentoonstelling georganiseerd werd met werken uit de collecties van DNB, ING en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij bedankte Alexander nogmaals namens alle leden voor zijn waardevolle bijdrage aan- en betrokkenheid bij de VBCN!

DAG VEURZITTER VEEL DANK!

In een eerdere mail heeft Alexander de VBCN en al haar leden laten weten dat hij met veel plezier terugdenkt aan zijn tijd als voorzitter van de VBCN in de eerste 6 jaar en de vele activiteiten die de vereniging in 15 jaar met groot enthousiasme heeft georganiseerd. Alexander heeft het stokje overgedragen aan collega Marco Engel, die al meer dan 10 jaar lid is van de Kunstcommissie DNB en die vanaf nu de DNB vertegenwoordigt bij de VBCN.

(1) Annabelle Birnie — Penningmeester (ING Collectie), Ella van Zanten — Secretaris (Collectie LUMC), Sharon Oldenkotte — Lid (BPD Kunstcollectie), Daniela Petovic — Lid (Collectie Koninklijke KPN), Pietje Tegenbosch — Lid (ABN AMRO Kunstcollectie)

(2) VBCN Open vindt 2- tot 3-jaarlijks plaats en kent 3 gerealiseerde edities. De realisatie van de 4e editie staat gepland voor 2021-2022.

(3) In dit geval het boycotten van de ongewenste effecten van de aanwezigheid van kunst(werken) of de volledige verwijdering ervan.

(4) Sanne ten Brink (ING Collectie), Verily Klaassen (Rabo Kunstcollectie), Catharien Romein (DSM Art Collection) en Sharon Oldenkotte – Vrolijk (BPD Kunstcollectie).

Wie houdt nu niet van cookies