Privacy beleid

Algemene privacyverklaring Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR)), geven wij je graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), Belgische federatie van de industrie van gewasbescherming vzw; Blue point Building; A. Reyerslaan 80; B-1030 Brussel. Een vraag over de bescherming van uw persoonsgegevens? Contacteer Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).

Bescherming van je gegevens
De gegevens worden beschermd in strikte naleving van de in de Europese richtlijnen vervatte beginselen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR”). Alle persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa. Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van de gegevens die wij over jou bewaren. We houden jouw gegevens actueel en bewaren de informatie niet langer dan noodzakelijk is. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) treedt op als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De gegevens worden beveiligd om ongeautoriseerde toegang door derden te voorkomen. Jij bent gerechtigd om je gegevens in te kijken en eventuele onjuistheden te laten corrigeren of ze te laten verwijderen. Indien jij je rechten wilt uitoefenen, stuur daarvoor een mail.

Voor wie is deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van haar huidige en vroegere leden, klanten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten (visitekaartjes, elektronische handtekeningen…).

Welke persoonsgegevens verwerkt Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)?
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) houdt bij: jouw contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen jouw organisatie,…

Als je een medewerker bent van een Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)-lid, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) verleent aan onze leden. Als je een persoon bent waarmee Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en onze medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) om de belangen van onze leden en van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in het algemeen te behartigen.

Als je je inschrijft voor een elektronische dienstverlening of voor één van onze evenementen: registreren we jouw gegevens met jouw akkoord. Je kan je altijd op een eenvoudige manier uitschrijven. Stuur daarvoor een mail.

Als je een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) (vb. een leverancier, een klant…), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Wij gebruiken deze gegevens om je te informeren over de actualiteiten en evenementen georganiseerd door Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en onze partners inzake deze materies. Verder kunnen wij ook je antwoorden of feedback die wij van jou ontvangen in het kader van evenementen, opslaan.

Wij kunnen gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden.

Wat doet Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) met deze gegevens?
Als je een medewerker bent van een Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)-lid:
Jouw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) aan onze leden (vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)-lidmaatschap van jouw onderneming). Jouw gegevens worden tevens gebruikt om je te informeren over de activiteiten van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).

Als je een persoon bent waarmee Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en onze medewerkers in contact komen in het kader van onze missie en activiteiten: Jouw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) om de belangen van de sector te behartigen en goede landbouwpraktijken te bevorderen.

Als je je inschrijft voor onze dienstverlening:
Jouw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van jouw inschrijving en van jouw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

Als je je inschrijft voor één van onze evenementen:
De gegevens die je ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor de opvolging van jouw inschrijving en jouw eventuele opmerkingen in dat kader, het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen. Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen, organisatie van de deelnemers en mailadres.

Jouw gegevens worden tevens gebruikt om je te informeren over de andere activiteiten van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).

Als je een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN):
Jouw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van de bestelling en jouw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader, voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Als je onze website bezoekt: jouw gegevens worden gebruikt om je surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht jouw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden
Jouw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder jouw toestemming.
In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald: aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN); aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) jouw gegevens bij?
VBCN houdt jouw persoonsgegevens bij tot het moment waarop Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) in kennis wordt gesteld dat je relatie met Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) een einde neemt (vb. je bent niet langer medewerker van een Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)-lid, je bent niet langer werkzaam op een kabinet, je bent niet langer een contractspartij van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), je schrijft je uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn. In het specifieke geval van sollicitaties, worden niet-weerhouden sollicitanten gedurende 2 jaar opgenomen in een wervingsreserve.

Wij beschermen jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen. Je zal gevraagd worden om je identiteit te bewijzen. Je kan je gegevens altijd raadplegen. Als jouw gegevens niet correct zijn, kan je vragen dat Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert. Je gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met jouw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan je je verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens door Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en/of vragen dat Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) jouw gegevens wist. Indien de verwerking van jouw gegevens gebaseerd is op jouw toestemming, kan je deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst. Je kan je steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wanneer ons privacyverklaring op om het even welke manier gewijzigd wordt, zullen wij op de website een bijgewerkte versie publiceren. Door deze pagina geregeld te bekijken, krijg je de zekerheid dat je altijd op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel aan andere partijen zullen meedelen. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze website.

Wie houdt nu niet van cookies