11 november 2010

De rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld

In samenwerking met Spui 25 organiseert de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) een debat met museumdirecteuren en conservatoren van bedrijfscollecties, over de bevordering van de samenwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector. Met Hester Alberdingk Thijm, Edwin Jacobs, Hans Meijs, Macha Roesink, Diana Wind, Ella van Zanten.

De VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) presenteert het verslag van het symposium over de huidige en toekomstige rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld, dat precies een jaar geleden plaatsvond ter ere van het vijfjarig bestaan de VBCN.

Veilingen en dreigende afstoting van collecties en door de crisis gereduceerde budgetten vormden toen de actuele aanleiding om samenwerking tussen bedrijfscollecties en musea aan de orde te stellen. Tijdens het debat bleek echter dat dieperliggende kwesties deze samenwerking in de weg staan. Wie of wat bepaalt of er nog sprake is van autonome kunst en, in aansluiting daarop, wie of wat definiëren de maatschappelijke functies van de kunst of haar artistieke kwaliteit? Met dit verslag wil de VBCN de fundamentele discussie over deze thema's stimuleren, om zo een vruchtbare samenwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector tot stand te brengen.

Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar aan Siebe Weide, directeur Nederlandse Museumvereniging, vindt een debat plaats met museumdirecteuren en conservatoren van bedrijfscollecties over samenwerking tussen musea en bedrijfscollecties. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van verschillende bedrijven om een eigen expositieruimte te starten om hun collecties aan een groter publiek te tonen. Wat zijn de achtergronden van deze deze trend, en vormt deze een hindernis of juist een nieuwe opening naar verdergaande samenwerking met musea?

De deelnemers aan het debat zijn:

  • Hester Alberdingk Thijm, AkzoNobel Art Foundation
  • Edwin Jacobs, Centraal Museum Utrecht
  • Hans Meijs, Achmea Kunstcollectie
  • Macha Roesink, De Paviljoens Almere
  • Diana Wind, Stedelijk Museum Schiedam
  • Ella van Zanten, Kunstzaken Rabobank

Het debat wordt geleid door Arnold Witte, universitair docent Cultuurbeleid van de UvA en medeauteur en -redacteur van het boek Bedrijfscollecties in Nederland / Corporate Art Collections in the Netherlands (NAi Uitgevers, 2009).

Voor de video van het debat klik hier

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam