Marijn van Kreij, 2017 (kunstwerk bestaand uit handbeschilderde wandtegels), Library Erasmus Universiteit Rotterdam, foto Michelle Muus

 

28 maart 2018

Kunst draagt bij aan verbondenheid met het bedrijf

In nauwe samenwerking met de VBCN en NWO voert de Universiteit van Amsterdam een strategisch onderzoeksproject uit naar de impact van bedrijfscollecties met als titel: Corporate collections as emerging heritage: Art market dynamics, corporate strategies, and public support for the art. Op woensdag 8 februari 2017, zijn tijdens de preview van Art Rotterdam de eerste resultaten en inzichten voortvloeiend uit het onderzoek bekend gemaakt. Als vervolgonderdeel van het onderzoek is in 2017 een medewerkers enquête uitgezet bij de VBCN-leden. Het doel van deze enquête is inzicht genereren in het beeld dat medewerkers hebben van bedrijfscollecties. UVA onderzoekers Monika Kackovic en Jan de Groot hebben met de survey onder meer onderzocht wat de rol van de kunstcollectie is in de dialoog tussen medewerker en organisatie en hoe respondenten de kunstcollectie zien met het oog op identiteit en het imago van de organisatie. Daarnaast is onderzocht of kunst in de werkomgeving ervaren wordt als stimulans voor cultuurparticipatie. De eerste uitkomsten van het survey onderzoek zijn op 25 januari 2018 bekendgemaakt tijdens de VBCN nieuwjaarsborrel. De uitgewerkte resultaten zijn verwerkt in een beschrijvend rapport. Uit het rapport komt onder meer naar voren dat respondenten een overwegend positieve mening hebben over de bedrijfscollecties, dat zij merendeels weten van het formele bestaan van de kunstcollectie en dat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van kunst in de werkomgeving. Daarbij is men overwegend van mening dat de kunstcollectie waardevol is voor de organisatie als geheel. Uit het onderzoek blijkt ook dat het deel respondenten met een positieve mening over de bedrijfscollectie groter is wanneer zij uitgebreider in aanraking komen met kunst op de werkplek en zij zich meer verbonden voelen met de organisatie. Respondenten lijken bovendien interesse te hebben in actieve deelname aan collectie-gerelateerde activiteiten en dat is iets waar organisaties tegenwoordig meer en meer op inspelen.

Voor meer informatie over het onderzoek; http://asca.uva.nl/content/research-groups/corporate-collections/corporate-collections.html

Agenda
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam