Vincent van Velsen en Alix de Massiac tijdens de curatorenpitch

15 oktober 2014

WINNAAR VBCN OPEN 2014-2015

De tweede editie van de tweejaarlijkse curatorenprijs VBCN OPEN Werk uit bedrijfscollecties is gewonnen door Vincent van Velsen en Alix de Massiac. Met de prijs wil de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) hedendaagse tentoonstellingsmakers ondersteunen, stimuleren en een platform bieden.

Vincent van Velsen en Alix de Massiac hebben de VBCN curatorenprijs gewonnen met hun concept  VBCN 10 jaar jong. De VBCN OPEN is een tweejaarlijkse curatorenprijs ingesteld door de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland om hedendaagse tentoonstellingsmakers een platform te bieden binnen de context van bedrijfscollecties. De winnende curatoren kunnen putten uit de kunstcollecties en faciliteiten van de bij VBCN aangesloten leden. VBCN 10 jaar jong vindt plaats in 2015, het jaar waarin de VBCN haar tienjarig bestaan viert.

VBCN 10 jaar jong
In hun voorstel willen Van Velsen en De Massiac de verschillende bedrijfscollecties van de VBCN analyseren aan de hand van statistische methoden.  Zij richten zich op objectieve meetbare elementen zoals maat, kleur en jaar van de verzamelde kunst in de collecties  en gaan voorbij aan inhoudelijke noties die betrekking hebben op thematische en visuele overeenkomsten. Een viertal kunstenaars zal vervolgens op de uitkomsten reageren met nieuw werk.  De tentoonstelling heeft als doel het fenomeen bedrijfscollecties bij een breder publiek bekend te maken en een discussie over corporate collecting op gang te brengen.  

VBCN 10  jaar jong is een tentoonstelling die reageert op de cijfer-mania die vandaag de dag regeert. Door middel van een meetbare parameters willen de curatoren het fenomeen bedrijfscollecties onderzoeken en uitdiepen in plaats van  het gebruikelijke uitlichten van de hoogtepunten. Naast een tweeledige presentatie bevat het voorstel een publicatie waarin experts uit de kunst en de wetenschap hun licht laten schijnen op de beweegredenen en de context van de tentoonstelling.

Bijzondere ontmoeting tussen kunst en statistiek
De juryleden van de VBCN curatorenprijs reageerden unaniem enthousiast op het voorstel:  "VBCN 10 jaar jong is een verrassend en goed doordacht concept dat op originele wijze inzicht geeft in collecties van VBCN leden. De voorgestelde ontmoeting van statistiek en kunst werpt een nieuw licht op het fenomeen bedrijfscollecties. Het doet ons op een volstrekt andere manier naar de bedrijfscollecties kijken, alsof we een röntgenfoto van bedrijfscollecties gepresenteerd krijgen. Het combineren van hedendaagse kunst met deze droge statistiek brengt ons in het heden, in de actualiteit, daar waar het verzamelen voortgaat."

Het concept werd gekozen uit drie genomineerde voorstellen die in een pitch aan de jury werden gepresenteerd. De voorstellen werden zowel op inhoudelijke kwaliteit als op haalbaarheid beoordeeld. Ook vond de jury het van belang dat de tentoonstelling een goed beeld geeft van de bedrijfscollecties als geheel. De jury van deze editie bestond uit Danila Cahen (collectie ABN AMRO), Sandrine van Noort (collectie LUMC), Jacqueline de Rooij (collectie DNB), Miel Josemans (collectie Sanquin) en Wende Wallert (collectie Ahold).

VBCN OPEN in 2015
Sabrina Kamstra, voorzitter van het bestuur van de VBCN en initiatiefnemer van VBCN OPEN is verheugd over de winnaar van de tweede editie. "Als kennisplatform wil de VBCN het debat en onderzoek naar de culturele en maatschappelijke rol van bedrijfscollecties onderzoeken en stimuleren. Het voorstel van Vincent van Velsen en Alix de Mordant de Massiac sluit daar naadloos op aan. Daarnaast viert de VBCN in 2015 haar tienjarig bestaan. Deze tentoonstelling biedt een bijzondere editie die het fenomeen bedrijfscollecties onder de loep neemt, toetst aan de actualiteit en opent voor een breed publiek. Op unieke wijze brengt 10 jaar jong de VBCN in beeld waar bedrijfscollecties en de VBCN voor staan."

 

Agenda
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam