ANBI gegevens

De VBCN is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI instelling). Om hieraan te voldoen moeten wij bepaalde informatie zichtbaar maken op onze website. Bijgaand vind u al deze informatie bij elkaar op 1 pagina:

* Statutaire naam: Vereniging Bedrijfscollectie Nederland

* RSIN nummer :814272770

* Doelstelling:

De Vereniging heeft ten doel (artikel 2 van de Statuten):

a. Belangenbehartiging

b. Deskundigheidsbevordering ; Uitwisseling vakkennis, podium voor debat en scholingsaanbod

c. Brancheversterking

d. Beleidsontwikkeling (de rol van bedrijfscollecties)

e. Bevordering van samenwerking tussen de leden van de vereniging

*De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke

b. De samenwerking met andere partijen zowel in Nederland als in Buitenland met een soortgelijk doel, mits deze samenwerking niet in strijd is met de doelstellingen van de VBCN

c. Alle andere middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

* De vereniging beoogd niet het ontplooien van kunst gerelateerde commerciële activiteiten

* Een actueel verslag van activiteiten (jaarverslag 2018) vindt u HIER

* De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u HIER

Financiën

De balans van staat en baten en lasten met toelichting over 2017 vindt u HIER
De balans van staat en baten en lasten met toelichting over 2018 vindt u HIER

* De manier waarop geld verworven wordt: Jaarlijks betalen alle leden van de vereniging een gelijk bedrag aan contributie. Bij toetreding tot de VBCN wordt er eenmalig entreegeld gerekend. Daarnaast worden er voor projecten zoals de VBCN-Open subsidies aangevraagd bij verschillende instanties.

* De besteding van het vermogen: De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

De VBCN stimuleert innovatieve kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

*Het beheer van het vermogen: Het dagelijkse beheer van de kas en het vermogen van de vereniging valt onder de activiteiten van de penningmeester. Aan het einde van ieder boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgemaakt voor de penningmeester. De jaarrekening word opgesteld volgens de door het bestuur bepaalde grondslagen om vervolgens gecontroleerd door zowel de Kascommissie, bestaand uit tenminste twee leden vanuit de vereniging en een gecertificeerde accountant.

*Beloningsbeleid: alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam